rejestracja*
 

rodzaj stoiska *
jedno stoisko = jedna firma
wybierz minimum jedno pole: *
Regulamin Silesia Wedding Day 3: *
REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH ŚLUBNYCH SILESIA WEDDING DAY 3

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem targów jest firma Dziewczyny od ślubów - oprawa artystyczna ślubu i wesela Katarzyna Pyrchała z siedzibą w Czyżowicach, przy ulicy Wodzisławskiej 90a, NIP: 6472539152.
2. Targi odbędą się w dniu 9 kwietnia 2017r. w godzinach 11:00 - 18:00.
3. Miejsce targów: Fabryka Porcelany, ul. Porcelanowa 23, Katowice - Bogucice.
4. Organizator zapewnia wystawcy powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, jednak nie mniejszej niż 2x2 m.
5. Organizator zapewnia promocję wydarzenia oraz prezentację uczestników targów na stronie wydarzenia (facebook / strona internetowa / instagram).
6. Organizator przygotuje mapkę stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich wystawców najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem. Nie ma możliwości wyboru stoisk.
7. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

§2
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.silesiaweddingday.pl oraz opłacenie zadatku w wysokości całości ceny stoiska w terminie umieszczonym na wystawionej fakturze na konto: 35 1050 1403 1000 0091 3414 1267 (INK Bank Śląski).
2. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny na podstawie własnej oceny przesłanego przez nich portfolio.
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Targach Ślubnych Silesia Wedding Day 3.
4. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Zadatek wynosi odpowiednio 500 zł netto za małe stoisko, 1000 zł netto za duże stoisko oraz 300 zł netto za stoiska w strefie foodtruck. Istnieje możliwość powiększenia stoiska za dodatkową opłatą, która jest ustalana indywidualnie. Nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca, Organizator odpowiada za rozmieszczenie stoisk.
5. Brak wpłaty zadatku uniemożliwia wzięcie udziału w Targach.
6. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty.
7. Organizator nie zezwala na stosowanie rollupów na stoiskach Wystawców ze względu na wizerunek Targów.
8. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał się po wcześniejszym zgłoszeniu takich prac w dniu 08.04.2017 od godziny 18:00-20:00 oraz w dniu 09.04.2017 od godziny 8:00-10:00. Demontaż odbędzie się w dniu 09.04.2017 w godzinach 18:00-20:00.
9. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru / stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem.
10. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 18:00, pod groźbą obciążenia kosztami z tytułu utraty wizerunku Targów.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
Na terenie Targów Ślubnych nie ma monitoringu.
12. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.
13. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców i Najemców Fabryki.

§3
Dodatkowe informacje

1. Organizator zapewnia 20 stołów cateringowych oraz po jednym krześle dla każdej zgłoszonej firmy. W przypadku stołów - decyduje kolejność zgłoszeń zapotrzebowania.
2. Identyfikatory - po dwie sztuki dla jednej firmy będą do odbioru w sobotę w godzinach przygotowań stoisk lub w niedzielę rano. Brak identyfikatora zobowiązuje do opłacenia wejścia na targi.
3. Na teren Fabryki Porcelany nie ma możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych.
4. Należy zgłosić ilość sprzętu do podpięcia do prądu najpóźniej do 8/03/2017. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Organizatorem.
5. Wkład reklamowy w postaci ulotek nie większych niż format A5 należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Gabriela Nikiel, ul. Czerwona 64, 43-400 Bielsko-Biała najpóźniej do dnia 1/04/2017. Przesyłki otrzymane po terminie nie będą zwracane.
6. Aby wjechać samochodem na teren Fabryki Porcelany i zostawić go na parkingu dla wystawców niezbędna jest karta wjazdu, która zostanie przesłana mejlowo do wydrukowania i powinna zostać umieszczona za przednią szybą samochodu.
Wybierz: *
pełna nazwa firmy
adres
NIP
jestem zainteresowana/y spotkaniem branżowym w dniu 8/04/2017 *

* Dodatkowe informacje:
- Zastrzegamy, że możemy odrzucić firmy o stylistyce nie pasującej do naszych targów.
- Wpłata traktowana jest jako zadatek. W przypadku rezygnacji przez firmę - kwota nie zostanie zwrócona.