reGULAMIN
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH ŚLUBNYCH SILESIA WEDDING DAY 7

§1 Definicje oraz informacje ogólne


1. „Wydarzenie” - „Silesia Wedding Day - alternatywne targi ślubne”, targi, mające na celu umożliwienie zaprezentowania wystawcom usługi i towary ślubne, wpisujące się w oryginalną estetykę i trendy (naturalną, ekologiczną, na wysokim poziomie). „Silesia Wedding Day - alternatywne targi ślubne” odbędą się w dniu 17 marca 2019r. w godzinach 12:00 - 17:00, pod adresem: Walcownia Cynku, ul. 11 Listopada (wjazd od ulicy Rozdzieńskiej 25), Katowice (Szopienice).

2. „Organizator” - GRZEGORZ ADAMCZYK, ul. Wesoła 12a, 44-373 Wodzisław Śląski, NIP: 6472526540

3. „Wystawca” - każda osoba fizyczna lub posiadająca własną działalność gospodarczą biorąca udział w „Silesia Wedding Day - alternatywne targi ślubne”

4. „Zgłoszenie” - dobrowolne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.silesiaweddingday.pl

5. 
„Podnajemca” - firma, która nie wykupiła powierzchni wystawienniczej, a jej materiały reklamowe znajdują się na stoisku Wystawcy bez pisemnej zgody Organizatora.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Wystawcę i stanowi integralną część Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.

2. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

§3 Zasady i warunki uczestnictwa


1. Wystawca składa oświadczenie woli o uczestnictwie w Wydarzeniu, wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.silesiaweddingday.pl, zwany dalej Zgłoszeniem, wypełniony przez osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, które tym samym stanowią integralną część umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

2. Otrzymanie od Organizatora pisemnej akceptacji Zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.

3. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny na podstawie własnej oceny przesłanego przez nich portfolio. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Stronami.

4. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Wpłata traktowana jest jako zadatek i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Wystawcę.

5. Po otrzymaniu od Organizatora informacji o kwalifikacji stoiska, Wystawca dokona płatności wskazanej przez Organizatora kwoty na rachunek:

08 1050 1403 1000 0092 4068 0539 (ING Bank Śląski)

Grzegorz Adamczyk, ul. Wesoła 12a, 44-373 Wodzisław Śląski


na podstawie wystawionej faktury.
Nie ma możliwości rezygnacji z stoiska lub reklamy bez uiszczenia opłaty za wystawioną już fakturę.

6. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Wydarzeniu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Rezygnacja musi mieć formę pisemną, wysłaną na e-mail Organizatora: targi@silesiaweddingday.pl

7. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Wydarzeniu, jeżeli Wystawca zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Organizatora. Strony uznają, że w takim przypadku Organizator należycie wywiązał się ze swoich zobowiązań.

§4 Informacje dotyczące powierzchni wystawienniczej

1. Organizator umożliwia Wystawcy wybór wielkości stoiska.

2. Organizator zapewnia wystawcy powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, jednak nie mniejszej niż 2x2 m.

3. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy, w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.

4. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany zasad o uczestnictwie w Wydarzeniu i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. O zmianie lokalizacji powierzchni wystawienniczej Wystawcy Organizator poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu lub telefonicznie, jeśli zmiana nastąpi na dzień przed Wydarzeniem.

5. Organizator ma prawo do zmiany numeracji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany zasad o uczestnictwie w Wydarzeniu i nie skutkuje powstaniem roszczeń względem Organizatora.

6. Organizator przygotuje mapkę stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich wystawców najpóźniej na 7 dni przed Wydarzeniem. Nie ma możliwości wyboru stoisk. Wystawca nie może podnajmować całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podnajemcy).

7. Na jednym stoisku może prezentować swoje usługi lub towary tylko jeden Wystawca, który został zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu przez Organizatorów. W przypadku zauważenia przez Organizatora materiałów reklamowych innych firm na stoisku Wystawcy lub ich rozdawania Organizator może żądać kary umownej w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w targach.

§5 Zabudowa i demontaż stoiska

1. Organizator przekazuje Wystawcy ustaloną przestrzeń wystawienniczą wraz z przyłączem do prądu (jedno gniazdko o standardowej mocy). Wystawca potrzebujący większego zapotrzebowania na prąd (większego poboru prądu powyżej 300W lub dostępu do siły) musi zgłosić ten fakt wraz z podaniem ilości sprzętu do podpięcia do prądu najpóźniej do 30.10.2018. Dotyczy to firm m.in., chcących podpiąć: foodtrucka, napisy świetlne, sprzęt nagłośnieniowy, ekspresy kawowe lub inne urządzenia.

2. Organizator informuje, że nie zgłoszenie przedmiotów o większym poborze mocy może skutkować brakiem zgody na ich podłączenie w dniu Wydarzenia.

3. Organizator może zarządzić przerwanie prac, jeśli uzna, że naruszają one Regulamin lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.

4. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o planowanych wielkogabarytowych elementach zabudowy stoiska, takich jak: ściany, kurtyny, parawany lub o chęci wjazdu foodtruckiem lub dużym samochodem do hali, w której odbywać będzie się Wydarzenie.

5. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty.

6. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru / stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem. Zabronione jest natomiast naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.

7. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał się po wcześniejszym zgłoszeniu takich prac w dniu 16.03.2019 od godziny 17:00-20:00 oraz w dniu 17.03.2019 od godziny 8:00-11:30. Demontaż odbędzie się w dniu 17.03.2019 w godzinach 17:00-20:00.

8. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 17:00, pod groźbą obciążenia kosztami z tytułu utraty wizerunku Targów w wysokości dwukrotności ceny wykupionego stoiska.

9. W czasie zabudowy i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze spawaniem, szlifowaniem lub innych, powodujących zapylenie lub zagrożenie pożarowe.

10. Wystawca zobowiązany jest przez cały czas dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.

11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich norm prawnych i technicznych, budowlano-montażowych, BHP, sanitarnych i przeciwpożarowowych.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.

13. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.

14. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców i Najemców Walcowni.

15. Po zakończeniu demontażu Wystawa zobowiązuje się do przekazania udostępnionej mu powierzchni wystawienniczej do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wystawcy. Wszystkie śmieci należy wyrzucić do kontenera znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

§6 Obowiązki Wystawcy oraz organizacja pracy na stoisku

1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach trwania Wydarzenia.

2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów (dotyczy wystawców z branży „oprawa muzyczna”) Wystawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów licencyjnych ze stowarzyszeniem ZAIKS i/lub ZPAV.

3. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji oraz sprzątanie na stoisku może odbywać się tylko poza godzinami otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających.

4. Organizator nie zezwala na stosowanie rollupów na stoiskach Wystawców ze względu na wizerunek Targów.

5. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Wydarzenia oraz pracy innych wystawców.

6. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócają normalnego toku pracy innych wystawców.

7. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia, itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców. 8. Wystawca zobowiązuje się umieścić na swojej stronie www, a także w mediach społecznościowych informacji o udziale w Wydarzeniu.

§7 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia promocję Wydarzenia oraz prezentację uczestników targów na stronie wydarzenia, w mediach społecznościowych oraz w lokalnych i branżowych portalach.

2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu artystycznego Wydarzenia zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką Alternatywnych Targów Ślubnych.

3. Organizator zapewnia opiekę merytoryczną i techniczną nad całym Wydarzeniem.

§8 Odpowiedzialność

1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Wydarzenia z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.

3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

§9 Dodatkowe informacje

1. W przypadku nieprzestrzegania przez Wystawcę postanowień niniejszego Regulaminu i tym samym zakłócenia przebiegu Wydarzenia lub narażenie Organizatora na szkodę, Organizator może żądać od Wystawcy zapłaty kary w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu, płatnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej Organizator może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy pozostawione na opuszczonym stoisku.

3. Organizator zapewnia za dodatkową opłatą stoły oraz krzesła dla każdej zgłoszonej firmy, która wyrazi taką chęć. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania najpóźniej na dwa tygodnie przed Targami.

4. Brak identyfikatora dla Wystawcy zobowiązuje go do opłacenia wejścia na targi.

5. Organizator ma prawo nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, albo w inny sposób zakłócają przebieg Wydarzenia. 6. Na terenie Walcowni znajduje się monitoring oraz ochrona.

7. Na teren Walcowni jest możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Targi odbywają się na parterze, nie ma schodów utrudniających dostęp.

8. Na terenie Walcowni znajduje się bezpłatny parking dla odwiedzających oraz wystawców.

9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego przeznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.

10. Drzwi do głównego wejścia mają wymiary 3,16 m na szerokość oraz 3,10 m na wysokość.

11. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.

12. Organizator ma prawo zlecić podwykonawcom koordynację wydarzenia. 


§9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia albo jego odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuję Wystawcę niezwłocznie. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator zwróci wystawcy wszystkie wpłacone kwoty.

2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Umowa o uczestnictwo w Wydarzeniu podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy rostrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.